Projekty & Granty

Insignes Labs realizuje swoje projekty dzięki funduszom pozyskanym z grantów krajowych i międzynarodowych

grant
program 2014 - 2020
Wykonanie usługi w zakresie badań eksperymentalno-rozwojowych dotyczącej opracowania technik molekularnych umożliwiających ocenę obecności patogenów i ich odporności na wybrane ŚOR w warunkach polowych

WARTOŚĆ PROJEKTU: 198 000 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 136 829,27 PLN
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka wiedzy” Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.

grant logo
grant
program 2014 - 2020
Zakup usługi B+R dotyczącej analizy wpływu mikroorganizmów glebowych na ograniczenie stresu roślin spowodowanego suszą przy zastosowaniu innowacyjnych środków ochrony roślin

WARTOŚĆ PROJEKTU: 123 000 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 85 000 PLN
 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka wiedzy” Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.

grant logo
grant
program 2014 - 2020
Zakup usługi eksperymentalno-rozwojowej dotyczącej cytotoksyczności, mutagenności i ekotoksyczności oraz biotransformacji dodatku antymikrobiotycznego do farb i powłok

WARTOŚĆ PROJEKTU: 99 937,50 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 73 124,99 PLN
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 „Gospodarka wiedzy” Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach” Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.

grant logo
grant
Program akceleracyjny KPT ScaleUp Krakowski Park Technologiczny

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 221 018,48 PLN

grant logo